Εντυπωσιακές εικόνες από την διμερή άσκηση με την αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας

Óôï ðëáßóéï ôïõ åõñýôåñïõ ðëÝãìáôïò äéåèíþí äñáóôçñéïôÞôùí ìå ößëåò êáé óýììá÷åò ÷þñåò ðïõ Ý÷åé ó÷åäéÜóåé, óõíôïíßæåé êáé äéåîÜãåé ôï ÃÅÅÈÁ, ïëïêëçñþèçêå ç äéìåñÞò Üóêçóç «Saudi – Hellenic Joint Exercise 21» ôùí Åëëçíéêþí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí ìå ôçí ÂáóéëéêÞ Áåñïðïñßá ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò (ROYAL SAUDI AIR FORCE – RSAF), ìå ôçí åðùíõìßá «FALCON EYE – 1». Ç áíùôÝñù LIVEX (Live Exercise) Üóêçóç Ýëáâå ÷þñá áðü ôçí Ôñßôç 09 Ýùò ôçí ÐáñáóêåõÞ 26 Ìáñôßïõ 2021, ìå ôçí ìåôáóôÜèìåõóç ãéá ðñþôç öïñÜ ðñïóùðéêïý êáé ìÝóùí ôçò ÂáóéëéêÞò Áåñïðïñßáò ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò (RSAF) óôçí ÁåñïðïñéêÞ ÂÜóç ôçò Óïýäáò óôçí ÊñÞôç, êáôÜ ôçí ïðïßá åêôåëÝóôçêáí áðïóôïëÝò óýíèåôùí áåñïðïñéêþí åðé÷åéñÞóåùí ôýðïõ Air Superiority / Supremacy, êáèþò êáé ðñïóôáóßá – ðñïóâïëÞ óôü÷ùí óå îçñÜ êáé èÜëáóóá (https://geetha.mil.gr/metastathmeysi-prosopikoy-kai-meson-tis-vasilikis-aeroporias-tis-saoydikis-aravias-stin-115-pteryga-machis-stin-soyda/). Åðéðñüóèåôá ôçí 19 Ìáñôßïõ 2021 ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ÇìÝñá ÄéáêåêñéìÝíùí Åðéóêåðôþí ðáñïõóßá ôïõ Áñ÷çãïý ÃÅÅÈÁ Óôñáôçãïý Êùíóôáíôßíïõ Öëþñïõ êáèþò êáé ôïõ Áñ÷çãïý ôïõ Ãåíéêïý Åðéôåëåßïõ ôùí Åíüðëùí ÄõíÜìåùí (ÃÅÅÄ) ôïõ Âáóéëåßïõ ôçò ÓáïõäéêÞò Áñáâßáò, General Fayyad bin Hamed Al-Ruwaili, ï ïðïßïò ðñáãìáôïðïßçóå ãéá ðñþôç öïñÜ åðßóçìç åðßóêåøç óôçí ÅëëÜäá (https://geetha.mil.gr/episkepsi-toy-archigoy-genikoy-epiteleioy-ton-enoplon-dynameon-a-geed-toy-vasileioy-tis-saoydikis-aravias/). Ç «Saudi – Hellenic Joint Exercise 21» áöåíüò óõíÝâáëå óôçí åðáýîçóç ôïõ åðéðÝäïõ åðé÷åéñçóéáêÞò åôïéìüôçôáò êáé ìá÷çôéêÞò éêáíüôçôáò ôùí óõììåôå÷ïõóþí äõíÜìåùí áõîÜíïíôáò ôçí äéáëåéôïõñãéêüôçôá áõôþí, áöåôÝñïõ áðïäåéêíýåé Ýìðñáêôá ôçí Üñéóôç ó÷Ýóç ôùí äýï ÷ùñþí êáé ôçí óõíå÷Þ áíáâÜèìéóç ôçò óõíåñãáóßáò ôïõò óå áìõíôéêü åðßðåäï.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η διμερής άσκηση «Saudi – Hellenic Joint Exercise 21» των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Βασιλική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας με την επωνυμία «Falcon Eye – 1» που είχε ξεκινήσει από την Τρίτη 9 Μαρτίου.

Όπως ανακοινώθηκε, ήταν η πρώτη φορά που μεταστάθμευσε προσωπικό και μέσα της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας στην αεροπορική βάση της Σούδας στην Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν αποστολές σύνθετων αεροπορικών επιχειρήσεων τύπου air superiority / supremacy, καθώς και προστασία – προσβολή στόχων σε ξηρά και θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι την 19η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η ημέρα διακεκριμένων επισκεπτών παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου.

Διμερής άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με την αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας/ Φωτογραφία: Eurokinissi -ΓΕΕΘΑ
Το «παρών» έδωσε και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Φαγιάντ μπιν Χαμέντ Αλ-Ρουβάι, ο οποίος πραγματοποίησε για πρώτη φορά επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Διμερής άσκηση των Ενόπλων Δυνάμεων με την αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας/ Φωτογραφία: Eurokinissi -ΓΕΕΘΑ
Η «Saudi – Hellenic Joint Exercise 21» συνέβαλε στην επαύξηση του επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των δυνάμεων που συμμετείχαν.

Απέδειξε, ταυτόχρονα, στην πράξη τη συνεχή αναβάθμιση της συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας σε αμυντικό επίπεδο.